Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2011

blacktea
4428 77d1
Reposted frombriesilva briesilva
blacktea
4484 bc45
Reposted fromhogwarts hogwarts
blacktea
4520 fccd
Reposted fromhogwarts hogwarts
blacktea
4545 c124
Reposted frombanita banita
blacktea
4563 1680 500
Spam on Facebook
Reposted frommihas mihas

September 13 2011

blacktea
7250 2f44
Reposted fromtwarze twarze
blacktea
7589 c93e
Reposted frombanita banita

August 22 2011

blacktea
0397 be1f
Reposted fromnatej natej vialemontree lemontree
blacktea
0140 621e 500
musiałam 
Reposted frombollocks bollocks vialemontree lemontree
blacktea
0118 17c1
Reposted fromOnly2you Only2you vialemontree lemontree
blacktea
2787 aff4
Reposted frommadeleinee madeleinee vialemontree lemontree
blacktea
Czy wiesz kim jesteś i czy w ogóle istniejesz?

— Mr. Freeman
Reposted frommikey mikey
blacktea
8583 89ab
Reposted fromalternativepages alternativepages
blacktea
8453 a257
Reposted frommikey mikey
blacktea
"Czasami ból stanowi tak dużą część Twojego życia, że nie możesz przypomnieć sobie czasów, kiedy go w nim nie było. Myślisz, że Twoje życie już zawsze będzie tak wyglądać. Aż nagle, pewnego dnia, czujesz w sobie coś innego, coś co wydaje się dziwnie znajome i mile. I w tej chwili zdajesz sobie sprawę, że jesteś szczęśliwy."
Reposted fromstragan-ze-snami stragan-ze-snami
blacktea
5969 7e7b
Reposted fromBlitzi Blitzi
blacktea
5997 c59c
Reposted fromdepersonalizacja depersonalizacja
blacktea
6022 b425
Reposted frombanita banita
blacktea
6130 e71a
Reposted frombanita banita
blacktea
6153 1f13
Reposted fromproof proof
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl